Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

»Ñ­ËҷبÃÔµ¤ÍÃÑ»ªÑè¹

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

6  ÊÔ§ËÒ¤Á  2547
Font : CordiaUPC  

 

            ·Ø¨ÃÔµà¾ÃÒÐÍÐäà à¾ÃÒзҧàÈÃÉ°¡Ô¨ËÃ×Íà¾ÃÒйÔÊÑÂäÁè´Õ ºéÒ¹àÁ×ͧ·ÓÍÐäÃä´éºéÒ§ ãªé¡®ËÁÒÂÍҭҡѺ¼ÙéÃѺà§Ô¹ áÅмÙéµÔ´ÊÔ¹º¹   µÑé§Ë¹èǧҹ»ÃÒº»ÃÒÁ·Ø¨ÃÔµâ´Â੾ÒÐãªéÍÓ¹Ò¨¾ÔàÈÉ äÁèÇèÒ¨Ðà»ç¹»¯ÔÇÑµÔ ÃÑ°»ÃÐËÒà ÂÖ´·ÃѾÂì

            »Ñ­ËҷبÃÔµ¤ÍÃÑ»ªÑè¹ ·Õè¤ØÁäÁèÍÂÙèã¹¢³Ð¹Õéà»ç¹»Ñ­ËÒàÃ×éÍÃѧ ´Ñ§¹Õé

-        ¡®ËÁÒÂàÍÒäÁèÍÂÙè ËźàÅÕè§ä´é§èÒ ÁըشâËÇè

-        ¼ÙéÁÕÍÔ·¸Ô¾ÅÂѧÅ͹ÇÅÍÂÙè äÁèÁÕã¤Ã¡ÅéҨѴ¡ÒÃ

-        ¼Ùé¤Çº¤ØÁ¡Ò÷بÃÔµ ¼Ô´àÊÕÂàͧ áÅéÇã¤Ã¨Ðà»ç¹¤¹»ÃÒºÅÐ

-        ÁÕ¡ÒáÃзÓà»ç¹¡Ãкǹ¡Òà ¤ÃºÇ§¨Ã ÂÒ¡·Õè¨ÐÁÕã¤ÃÃѺÊÒÃÀÒ¾ à¾ÃÒмԴ·ÑèǶ֧

-        ÃǺÃÇÁËÅÑ¡°Ò¹äÁèàµçÁ·Õè   ¨ÑºÁÒ¡çËÅØ´  ¤¹·Ó¼Ô´äÁèÁÕãºàÊÃç¨àËÅ×ÍäÇéãËé¨Ñº

      ¾Í¶Ö§ÈÒÅ¡çµéͧ¡¿éͧ à¾ÃÒÐËÅÑ¡°Ò¹Íè͹

-        ¢Ò´Ãкº¡ÒÃäµèÊǹ·ÕèÊÒÁÒö¨Ñ´¡ÒáѺ¹Ñ¡¡ÒÃàÁ×ͧä´é à¾ÃÒзء˹èǧҹ¢Í§ÃÑ° ÂѧÍÂÙèÀÒÂãµé¡ÒôÙáŢͧ¹Ñ¡¡ÒÃàÁ×ͧÍÂÙè

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹