Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

à´ç¡  5  ¢ÇºàÅè¹ÁÒÂÒ¡Å

Child  Swallow   Bolt

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

23  ¡Ã¡®Ò¤Á  2549
Font : CordiaUPC  
  

à´ç¡ªÒÂÍÒÂØ  5  ¢Çº  ¾º¹ê͵ (ÊÅÑ¡à¡ÅÕÂÇÂÒÇ»ÃÐÁÒ³¹ÔéǤÃÖè§) µ¡ÍÂÙè¨Ö§¹ÓÁÒÅéÒ§ áÅéÇàÅè¹ÁÒÂÒ¡ÅËÅÍ¡à¾×è͹ÇèÒ·ÓãËé¹ê͵ÊÅÑ¡à¡ÅÕÂÇËÒÂä»ä´é  â´Â¡ÒùÓ仫è͹äÇéã¹»Ò¡  áÊ´§ä»ËÅÒ¤ÃÑé§Çѹ˹Ö觼Դ¾ÅÒ´  à¼ÅÍ¡Å×¹à¢éÒä»ã¹·éͧ  ÊÅÑ¡à¡ÅÕÂÇ仵Դ·ÕèÅÓäÊéàÅ硨֧à¡Ô´¡ÒûǴ·éͧÃعáç  µéͧä»âç¾ÂÒºÒÅ ¼èҵѴÅÓäÊéàÅç¡à¾×èÍàÍÒÊÅÑ¡à¡ÅÕÂÇÍÍ¡ 

                º·àÃÕ¹¹Õéà»ç¹ÍØ·ÒËóìÊÓËÃѺà´ç¡ æ 㹡ÒÃàÅè¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁàÊÕè§ÀÑ  áÅÐÍÒ¨à¡Ô´ÍغѵÔà˵آÖé¹ä´é

 

           

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹