Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

à´ç¡  1 ¢Çº¡Å×¹¡ÃдØÁµÔ´¤ÍµÒ 

Child eat botton

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

23  ÁÕ¹Ò¤Á  2549
Font : CordiaUPC  
  

 

            áÁèà»ç¹ªèÒ§àÂ纼éÒ  àÇÅÒ·Ó¡ÃдØÁ¡ç¨Ðà¡çº¡ÃдØÁà»ç¹·Õèà»ç¹·Ò§  ãÊè¡ÅèͧÍÂèÒ§´Õ  ÊèǹÅÙ¡ÊÒÇÇÑ  1  ¢Çº  ¡ç¡ÓÅѧ«Ø¡«¹  ¤Åҹ令ÅÒ¹ÁÒàËç¹ÍÐäà ªÍºÁÕ¹ÔÊÑÂËÂÔº¢Í§ãÊè»Ò¡

            Çѹ˹Öè§áÁèŧ仪§¹ÁÁÒãËéÅÙ¡ª§àÊÃ稡çàÍÒÁÒ»é͹ãËéÅÙ¡  áµèÅÙ¡äÁèÂÍÁ¡Ô¹¾ÃéÍÁ¡Ñºá¹è¹Ôè§ä»  áÁè¨Ö§¾Òä»ËÒá¾·¸ì·Õèâç¾ÂÒºÒÅ

            á¾·¸ìãªéà¤Ã×èͧªèÇÂËÒÂ㨠 áÅÐÃÕºä»àÍê¡«àÃÂì´Ù  »ÃÒ¡®ÇèÒ¾ºàÁç´¡ÃдØÁàËÅç¡ãË­èµÔ´·ÕèËÅÍ´¤ÍÅÖ¡ÁÒ¡  àÍÒ¤ÕÁËÂÔº¢Öé¹ÁÒäÁèä´é¨Ð¼èҵѴ¡çäÁèä´é  à´ç¡ËÁ´ÊµÔäÁèá¢ç§áç  á¾·¸ìºÍ¡ãËéáÁè·Óã¨

            à·Õ觤׹  á¾·¸ìâ·ÃÁҺ͡ÇèÒÅÙ¡ÊÒÇàÊÕªÕÇÔµáÅéÇ

 

º·àÃÕ¹àÃ×èͧ¹ÕéÊ͹ãËéÃÙéÇèÒ

-          à¡çºàÁç´¡ÃдØÁ  ËÃ×ÍàËÃÕ­ºÒ·  ãËéËèÒ§¨Ò¡à´ç¡

-          ËÁÑè¹µÃǨµÃÒÇèÒäÁèËŧÅ×Áµ¡ËÅè¹ÅÍ´ËÙÅÍ´µÒä»ä´é

-          ÍÂèÒ»ÃÐÁÒ· ¤Ô´ÇèÒ·Ø¡ÍÂèÒ§ÊÁºÙóì äÁè¼Ô´¾ÅÒ´  áµè¡çÍÒ¨¾ÅÒ´ä´é

-          ËÒ¡à»ç¹ä»ä´éãËéÊ͹ãËéÅÙ¡ÃÙéÇèÒ¡ÒáÅ×¹àËÃÕ­  ¡ÃдØÁ  àÁç´ÅÙ¡ÍÁ  àÁç´ÁТÒÁ  ÍÒ¨ÁÕÍѹµÃÒ  ÇÔ¸Õ¡ÒÃÊ͹¡ç¤§ãªé¡ÒÃáÊ´§ÍÒ¡Òà àªè¹¡Òôؠ ¡ÒõÕãËéÃÙé

-          ¡ÒÃÊ͹ãËéà´ç¡ÃÙé  ÍÒ¨ãËé·´ÅͧÊÑÁ¼ÑÊ àªè¹ ºÍ¡ÇèÒÃéÍ¹æ  ¡çãËéÅÙ¡ÊÑÁ¼ÑʡѺÊÔ觷Õè¨ÐÊ͹  àªè¹  ËÅÍ´ä¿Ãé͹  áÅéǾٴÇèÒÃéÍ¹æ  à´ç¡¨ÐÃÙé

 

¢ÍãËé»ÅÍ´ÀÑÂäÇé¡è͹  äÁè»ÃÐÁÒ·  ¹Ð¤ÃѺ

 

           

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹