Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ  ¶Ö§àº×èÍ¡ç¨Ð¾Ù´

Even boring, Should say Safety

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

23  àÁÉÒ¹  2549
Font : CordiaUPC  
  

                â»Ã´ËÅѺµÒ¹Ö¡´Ù«ÔÇèÒ  ·Ø¡Çѹ¹ÕéàÃÒ¾ÃéÓàµ×͹ËÃ×;ÃèӺ͡¤¹·ÕèàÃÒÃÑ¡  (àªè¹  ºØµÃ  ÀÃÃÂÒ  ÊÒÁÕ  ¤Ø³¾èÍ  ¤Ø³áÁè  ¤Ø³»Ùè  ¤Ø³ÂèÒ  ÍÒ¡§  ÍÒÁèÒ  ÃÇÁ¶Ö§  ¾¹Ñ¡§Ò¹  ÅÙ¡

                àÇÅÒàÃÒà»ç¹Ëèǧã¤Ã  àÃÒ¤Ô´¶Ö§àÃ×èͧÍÐäà àÃ×èͧ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂËÃ×ÍÊÇÑÊ´ÔÀÒ¾  ¢Í§¤¹·ÕèàÃÒÃÑ¡ÍÂèÒ§á¹è¹Í¹  Åͧ¾Ô¨ÒóҤӾٴàËÅèÒ¹Õé´Ù

                1.  ÍÂèҢѺöàÃçÇà¡Ô¹ä»¹Ð  ÁѹÍѹµÃÒÂ

                2.  ÍÂèÒÇÔè§à´ÕëÂÇË¡ÅéÁ

                3.  ¡è͹ÍÍ¡¨Ò¡ºéÒ¹´Ñº¿×¹ä¿ËÃ×ÍÂѧ

                4.  ÍÂèÒ¡ÅѺºéÒ¹Á×´¤èÓ¹ÐÅÙ¡

                5.  ¶éÒÁÕÍÐäüԴ»¡µÔ  ÃÕºâ·ÃÈѾ·ìÁÒ¹Ð

                6.  µÃǨàªç¤à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã¡è͹¹ÓÍÍ¡ä»ãªé§Ò¹

                7.  à¾×èͤÇÒÁ»ÅÍ´ÀѨеéͧÍèÒ¹¤ÙèÁ×Í¡è͹ãªéà¤Ã×èͧÁ×Í

                8.  ÃÐÇѧµ¡¨Ò¡·ÕèÊÙ§

                9.  ÍÂèÒ«èÍÁà¤Ã×èͧãªéä¿¿éÒ¢³ÐàÊÕº»ÅÑê¡

                10. ÍÂèÒÇÒ§ÊÔ觢ͧá¡Ð¡Ðà´ÕëÂǨе¡ËÅè¹ãÊèà·éÒáÅÐÍ×è¹æ  ÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒÂ

 

                ¶éͤӷÕèáÊ´§¶Ö§¤ÇÒÁà»ç¹Ëèǧà»ç¹ãÂàËÅèÒ¹ÕéÁÑ¡¨Ðà»ç¹àÃ×èͧà¡ÕèÂǡѺ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ㹪ÕÇÔµ¢Í§ºØ¤¤Å·ÕèàÃÒÃÑ¡  àÃÒËèǧ

                ¤¹¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡  (à¡×ͺ·Ø¡¤¹¡çÇèÒä´é)  ¡è͹ÍÍ¡¨Ò¡ºéÒ¹¡ç¨Ðä´éÂÔ¹ä´é¿Ñ§  ¤Óàµ×͹  àËÅèÒ¹Õéà¢éÒËٷءàªéÒ  ËÃ×Í¡è͹·Õè¨ÐÃѺ§Ò¹¨Ò¡ËÑÇ˹éҧҹ任¯ÔºÑµÔ  ¡ç¨ÐÁÕ¡ÒÃàµ×͹·Ø¡¤ÃÑé§ä»  㹺ÃÔÉÑ·¢Í§àÃÒàͧ¡çä´é·Óà»ç¹¡Ô¨¡ÃÃÁ  ¡Ô¨ÇѵûÃШÓÇѹ  ãËéÁÕ¡Òý֡à¾×èÍãËéËÂÑè§ÃÙéáÅлéͧ¡Ñ¹ÍѹµÃÒ  ·ÕèàÃÕ¡¡Ñ¹ÇèÒ Ê¹·¹Ò¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ ËÃ×Í  Safety  Talk  à»ç¹µé¹

                àº×èÍäËÁ¤ÃѺ·Õèä´éÂÔ¹«éÓ«Ò¡·Ø¡Çѹàªè¹¹Õé  áÅéÇ·ÓäÁ¶Ö§Âѧà¡Ô´ÍغѵÔà˵ؠ ËÃ×Í  àÃ×èͧäÁè¤Ò´½Ñ¹¨Ò¡¤ÇÒÁ»ÃÐÁÒ·¤ÃÑé§áÅéǤÃÑé§àÅèÒ¢Öé¹ÍÕ¡

                ¹Õ袹Ҵ¾Ù´·Ø¡àªéÒ  ¾Ù´·Ø¡Çѹ¹Ð¤ÃѺ  àÃÒÂѧä´éÂÔ¹ä´é¿Ñ§¢èÒÇàÈÃéÒÊÅ´¨Ò¡¡ÒâѺöàÃçǨ¹¾ÅÔ¡¤ÇèÓ  à»ç¹à˵ØãËé¼Ùé¢ÑºàÊÕªÕÇÔµ  ·Ñ駷Õè¡è͹ÍÍ¡¨Ò¡ºéÒ¹ÁÕ¤¹·ÕèÃÑ¡àÃÒ  à»ç¹ËèǧàÃÒ  ºÍ¡àµ×͹àÃÒÍÂèҢѺöàÃçÇäÇé¡è͹áÅéÇ

                ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ  ¨Ö§à»ç¹àÃ×èͧ·Õèµéͧ  µÍ¡ÂéÓ¾ÃèÓÊ͹  ·ÕèáÊ´§ÍÍ¡¶Ö§¤ÇÒÁËÇѧ´Õ¢Í§¼Ùé¾Ù´

                ´Ñ§¹Ñé¹  ¶Ö§àº×èÍ¡ç¨Ð¾Ù´¨ÐÊ͹  (¨¹¡ÇèÒ¨ÐÁÑè¹ã¨àµçÁÃéÍ  «Öè§ÂÒ¡ÊØ´æ)  ¶éÒäÁèÃÑ¡¡Ñ¹¨ÃÔ§  ¨Ð¾Ù´ãËéàÁ×èÍ·ÓäÁ

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹