Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Font : Tahoma    

23  ¡ØÁÀҾѹ¸ì  2550

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

ÂÒ¤ØÁ㹡ÃÐà»ëÒÅÙ¡ÊÒÇ  (ÂÒ¼ÁÂÒÇ?)

Birth Control Drug for Long Hair

            㹡ÒôÓçªÕÇÔµ»ÃШÓÇѹ  ã¹âÅ¡·Õè«Ñº«é͹áÅÐÂؤâÅ¡ÒÀÔÇѲ¹ì  áÅÐá¹Ç¤Ô´·Õèµéͧ¡Òà ÍÂÒ¡·´Åͧâ¹è¹¹Õè  µÒÁ¡ÃÐáÊËÃ×Í·Ò§ÍÔ¹à·ÍÃìà¹çµ  ÍÒ¨à»ç¹à˵ØãËé¶Ù¡ÃÐáǧâ´ÂäÁèµÑé§ã¨  áÅéÇ¡èÍãËéà¡Ô´¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂé§

 

                ËÒ¡Çѹ˹Ö觷èÒ¹¾ºÂÒ¤ØÁ㹡ÃÐà»ëÒÅÙ¡ÊÒÇ·ÕèÂѧÍÂÙèã¹âçàÃÕ¹  ·èÒ¹¨ÐÇèÒÍÂèÒ§äÃ

                ·èÒ¹àª×èÍËÃ×ÍäÁèÇèÒ  ÁÕ¡ÒÃá¹Ð¹ÓãËéãªéÂÒ¤ØÁ·ÕèÁÕÎÍÃìâÁ¹µèÒ§æ  ¼ÊÁã¹ÂÒÊÃмÁ·ÓãËéÅÐÅÒÂáÅéÇàÍÒÁÒÊÃмÁ  Åͧ令é¹ËÒã¹  www.google.Com  ãªé¤ÓÇèÒ  ¼ÁÂÒÇ  ¡ç¨Ð¾ºàÇ纺ÍÃì´á¹Ð¹Ó

                ·èÒ¹¾ºÂÒ¤ØÁ㹡ÃÐà»ëÒÅÙ¡ÊÒÇ  ·èÒ¹¡çµéͧ¤Ô´ÇèÒÅÙ¡ÊÒǤ§ä»àÊÕµÑÇãËéáÅéÇ  ·èÒ¹¡çµéͧµÐÅØÁºÍ¹ÅÙ¡ÊÒÇ  ·Ñ駤èÒ·Ñ駵ՠ áÅФҴ¤Ñé¹ÇèÒÁѹ¤×ÍÍÐäÃ

                ¡Ò÷ÕèÅÙ¡ÊÒÇÍÂÒ¡¼ÁÂÒÇ  áÅéÇ·´Åͧ·ÓµÒÁÍÔ¹à·ÍÃìà¹çµ´éǤÇÒÁÃÑ¡ÊÇÂÃÑ¡§ÒÁáÅéÇ·ÓÍÐäÃãËéµéͧ¤Ô´à»ç¹Êͧ§èÒÁÊͧá§è  â´ÂäÁèºÍ¡¼Ù黡¤ÃͧËÃ×;èÍáÁè¡è͹·´ÅͧÂèÍÁà»ç¹·ÕèÃÐáǧä´éÍÒ¨¶Ù¡Å§â·ÉÍÒ¨·ÐàÅÒСѹ

                ¨§»ÃÖ¡ÉÒ¾èÍáÁè¡è͹·´Åͧ  ºÍ¡Åèǧ˹éÒ¡è͹«×éÍÂÒ¤ØÁ

                ¨§ÍÂèÒàª×èÍàÇ纺ÍÃì´ÁÒ¡¹Ñ¡  ºÒ§¤¹à¢Ò¡ç¤Ô´ä»àÃ×èÍÂæ  áÅéÇ¡çÁÒà¢Õ¹ŧàÇ纺ÍÃì´

                ÍÒ¨à»ç¹¢éÍÍéÒ§¢Í§à´ç¡æ  ÇèÒà»ç¹ÂÒ¼ÁÂÒÇá·é·Õè¨ÃÔ§  àÍÒÁÒà»ç¹ÂÒ¤ØÁ¨ÃÔ§æ  ·ÓãËéÊѺʹÇèÒ¨ÃÔ§ËÃ×Íà·ç¨¡Ñ¹á¹è

 

 

           

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹