Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Å´ÍغѵÔà˵بÃҨ÷ҧËÅǧà·È¡ÒÅ»ÕãËÁè

Accidents in Traffic in newyear

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

23  ÁÕ¹Ò¤Á  2549
Font : CordiaUPC  
  

            ·Ò§µÓÃǨ·Ò§ËÅǧä´éªÕéᨧÊÒà˵ءÒÃà¡Ô´ÍغѵÔà˵بҡ¡ÒèÃÒ¨Ãã¹Çѹ»ÕãËÁè  ¨Ò¡¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËì¢éÍÁÙÅÍغѵÔà˵ؠ áÅÐä´éáºè§ÍÍ¡à»ç¹  5  ÍÂèÒ§ËÅÑ¡æ  ´Ñ§¹Õé

1.   àÁÒáÅéǢѺ

       á¡éä¢â´Â  ¡ÒõÃǨÇÑ´  ¨ÑºáÅлÃѺ

2.   §èǧ¹Í¹

       á¡éä¢â´Â ¡ÒÃàÅ×Í¡àÊé¹·Ò§·ÕèÁÕâÍ¡ÒÊà¡Ô´ÍغѵÔà˵تèǧàÇÅÒ·ÕèàËÁÒÐÊÁÒ  ãËéÁÕ¡Òô×èÁ¡Òá¿¿ÃÕ  ¹éÓ´×èÁ¿ÃÕ  Ëéͧ¹éÓÊÐÍÒ´  ·Ñ駹Õéä´éÁÕʻ͹à«ÍÃìÁÒªèÇ´éÇÂ

3.   ÇÔè§àÃçÇà¡Ô¹ä»

á¡éä¢â´Â  ãªéµÓÃǨÅèͧ˹  â´Â¡ÒõԴµÑé§ÍØ»¡Ã³ìµÃǨ¨Ñº¤ÇÒÁàÃçÇ  ËÒ¡ÇÔè§àÃçÇà¡Ô¹¡Ó˹´¡ç¨Ð¨ÑºÀÒ¾â´ÂÍѵâ¹Áѵ  ÁÕ·ÐàºÕ¹ö  ¤ÇÒÁàÃçÇ  ¤èÒ»ÃѺ·ÕèÍѵÃÒÊÙ§ÊØ´

4.   ÇÔ觢ÇÒäÁèªÔ´«éÒÂ

¡ÒÃÇÔ觢ÇÒáÅЪéÒæ  äÁèªÔ´«éÒ  ¨Ð·ÓãËé¡ÒÃÇÔè§á«§µéͧÇÔ觩ÇÑ´à©ÇÕ¹  ·ÓãËéà¡Ô´ÍغѵÔà˵Øä´é§èÒ  á¡éä¢â´Â¡ÒõÃǨ¨Ñºà»ç¹¨Ø´

5.   äÁèÊÇÁËÁÇ¡¹ÔÃÀÑÂ

·ÓãËéÍغѵÔà˵ØÊ觼ÅÃéÒÂáç¶Ö§µÒÂâ´Â¡ÒèѺÅèǧ˹éÒ¡è͹Çѹ»ÕãËÁè  à¾×èÍàµ×͹ÀѾͶ֧Çѹ¨ÃÔ§¡ç¨Ðä´éäÁèÅ×Á  ËÒ¡àÃÔèÁµÃǨ¨ÑºÇѹ»ÕãËÁè  ¨Ðàµ×͹äÁè·Ñ¹

 

             à»éÒËÁÒÂÊӤѭ¡ç¤×Í   ÍغѵÔà˵طÕè¶Ö§µÒµéͧŴŧ

      ¡ÒÃàµ×͹ÀÑÂÅèǧ˹éÒ  â´Â¡ÒûÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì·Ò§»éÒ  ÍÍ¡â·Ã·ÑÈ¹ì  ÇÔ·ÂØ

        »®Ô·Ô¹  Ê¤Ê àªÔ­ãËéÁÒáÇЫØéÁ¨Ø´¾Ñ¡Ã¶

             ¡ÒÃÊÃéÒ§ÊÒ´èǹµÓÃǨ·Ò§ËÅǧ àºÍÃìâ·Ã. 1193  ·ÑèÇ»ÃÐà·È  ÊÒÁÒöÊͺ¶ÒÁàÊé¹·Ò§  âç¾ÂÒºÒÅã¡Åé¨Ø´ÍغѵÔà˵ؠ ËÃ×Íá¹Ð¹Óâç¾ÂÒºÒŨشÍ×è¹æ  á¨é§ÍغѵÔà˵ؠ ¨Ñ´ÎÍÃԤͻàµÍÃì¡ö¡Ã³Õ¡ÇÔ¸Õ¾ÔàÈÉ    ö¡¡Ã³Õ¡â´ÂÇÔ¸Õ»¡µÔä´é

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹