Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

ºÃÔËÒäÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂâ´Âà«ÅÅì

 Safety  Cell  Management

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

20  ÁÕ¹Ò¤Á  2549
Font : CordiaUPC  
  

                                            

                ãËéáµèÅÐà«ÅÅì  ·Óá¼¹§Ò¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ¢ͧµ¹àͧ  ÁÕ KPI  ´éÒ¹ÍغѵÔà赯 àÅ×Í¡ÇÔ¸Õ¡ÒÃãËéàËÁÒСѺÅѡɳЧҹ ÁÕ¡®¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂàͧ  á¡éä¢àͧ  á¡é¾ÄµÔ¡ÃÃÁàÊÕ觠 (Unsafe  Act  Killer)  ͺÃÁ  µÑé§ÃÒ§ÇÑÅ  ¡ÒÃãËéËÑÇ˹éÒ§Ò¹¢Í§µ¹µÃǨÊͺ˹éÒ§Ò¹àͧ  â´ÂäÁèµéͧ¾Ö觾Ҥ³Ð¡ÃÃÁ¡ÒáÅÒ§ÁÒ¡¹Ñ¡  ÁÕ©ÅͧªÑª¹Ð¢Í§áµèÅÐà«ÅÅì  ÁÕ¡ÒÃàÂÕèÂÁªÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§à«ÅÅì  â´Â¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒäÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

                à»éÒËÁÒÂãËéà´è¹ªÑ´  ÇèÒÍغѵÔà˵آÑé¹ËÂØ´§Ò¹µéͧà»ç¹ÈÙ¹Âì  ·Ñ駾¹Ñ¡§Ò¹áÅФÙè¸ØáԨ  áÅж×ÍÇèÒà»ç¹Êèǹ˹Ö觢ͧ  SPAP  à»ç¹¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¹ÓàʹÍ

                ÍÒ¨ãËéà«ÅÅìÁÒ¹Óàʹ͠ ËÃ×ÍâªÇì  µÒÁÁÒàÂÕèÂÁªÁ  ¡ÒÃÊÃéÒ§áç¨Ù§ã¨ãËé·Ó  ¤Çº¤ÙèµÒÁà«ÅÅì  à¾ÃÒÐÊѧ¡Ñ´µÒÁà«ÅÅìÍÂÙèáÅéÇ

                ¡ÒÃàÂÕèÂÁªÁ  à»ç¹¡ÒÃáºè§»Ñ¹  ¤ÇÒÁ¤Ô´  ¤ÇÒÁÃÙé´éÇ  ãËéàÃÕ¡à«ÅÅìµèÒ§æ  ÁÒªÕéᨧ  à«ÅÅì¨ÐÃÙéÇèÒ¤Çè٧ã¨â´ÂÇÔ¸ÕÍÐäà ¡ÒõÑé§ÃÒ§ÇÑÅÍÒ¨ãªéÇÔ¸Õ§èÒÂæ  àªè¹  ᨡàÇà¿ÍÃì 2  ªÔé¹  ËÒ¡à´×͹¹ÕéäÁèà¡Ô´ÍغѵÔà˵ØàÅ  ·Ñ駤Ùè¸ØáԨáÅо¹Ñ¡§Ò¹

                ÇÔ¸Õ¡ÒõèÒ§æ  µéͧ§èÒ  Êдǡ  áÅÐʹء´éÇÂ

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹