Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

à»Ô´½Ò½Ø蹶èÒ¹Ãé͹·ÐÅÑ¡â´¹¢éÍÁ×Í

Open Hot Coal Door

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

20  ÁÕ¹Ò¤Á  2549
Font : CordiaUPC  
  

                                                                                                       

¶èÒ¹à¡Ô´¡ÒÃÍØ´ã¹·èÍ  ¨Ö§à¢éÒ·Ó¡ÒÃá¡é䢠 â´Â¡ÒÃà»Ô´½Ò  ½Ø蹶èÒ¹Ãé͹ä´é·ÐÅÑ¡ÍÍ¡ÁÒ  â´Â·Õè¢éÍÁ×Íä´éÃѺºÒ´à¨çºÁ×;ͧ  ½Ø蹺ҧÊèǹ¾Øè§ãÊèµÑÇ  áÅдǧµÒÁÕÍÒ¡ÒûǴáʺÃé͹·ÕèµÒ

»Ñ­ËÒ·Õèà¡Ô´¢Ö鹨¹à¡Ô´ÍѹµÃÒµèÍÃèÒ§¡Ò à¹×èͧ¨Ò¡äÁèÊÇÁÍØ»¡Ã³ì»éͧ¡Ñ¹Á×Í  µÒ  áÅÐÅÓµÑÇ¢³Ð·Ó§Ò¹¡ÑºÊÔè§Ãé͹

¹Í¡¨Ò¡¹Õé¼Ùé·Ó§Ò¹¢Ò´·Ñ¡ÉР ¤ÇÒÁªÓ¹Ò­  ¡ÒäǺ¤ØÁ§Ò¹  áÅÐÁҵðҹ¡Ò÷ӧҹäÁèà¾Õ§¾Í

·Ò§Ë¹Õé·ÕäÅèã¹¢³Ð·Ó§Ò¹ à¡ÕèÂǡѺ½Øè¹Ãé͹â´Â¡Ò÷Ӿ×é¹  (Ganges  Way)  à¾×èÍãËéËźä´é·Ñ¹

¡ÒûÃѺ»ÃاÃкº»Ô´à»Ô´¤Çº¤ØÁ½Øè¹Ãé͹ à¾×èÍ»éͧ¡Ñ¹½Øè¹äÁèäËÅÍÍ¡ÁÒ  ¢³Ð´Óà¹Ô¹¡ÒÃà¤ÅÕÂÃì½Øè¹·ÕèÍØ´µÑ¹

               

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹