Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

ÅÙ¡áÁ硻ѡ¹ÔéÇ  ¢³Ðà«ç¹àªç¤¸¹Ò¤ÒÃ

Max  injure  finger

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

20  ¡Ã¡®Ò¤Á  2549
Font : CordiaUPC  
  

          ã¤Ã¨Ðä»ÃÙéÇèÒ  àÇÅÒà«ç¹àªç¤¸¹Ò¤ÒèÐÊÒÁÒöà¡Ô´ÍغѵÔà˵Øä´é  Çѹ˹Ö觾¹Ñ¡§Ò¹ºÑ­ªÕ  àÍÒàªç¤¸¹Ò¤ÒÃÁÒãËé¼Ùé¨Ñ´¡ÒÃà«ç¹¡Ó¡Ñº   ã¹¢³Ð·Õèà«ç¹  ¡çµéͧãªéÁ×Í«éÒ¾ÅÔ¡¡ÃдÒÉËÅÑ¡°Ò¹·ÕèṺËÅѧàªç¤  ÇÒ§¡Ñ¹à»ç¹»Ö¡æ  ËÅÒªش  àªç¤Ë¹Öè§ãº¡çÁÕËÅÑ¡°Ò¹Ë¹Ö觪ش

                ´éÇÂàÍ¡ÊÒêش˹Ö觡ç¨ÐàÂ纴éÇÂáÁç¡  ËÃ×ÍÅÇ´àÂ纠 áÁç¡áÅéǾѺäÁèá¹è¹  ãªéÁ×Í«éÒÂËÂÔº¾ÅÔ¡ä»àÃ×èÍÂæ  áÅéÇ¡çà«ç¹ä»  ¹Ôéǹҧ«éÒÂ件١áÁç¡  ½Ñ§äÇé  äÁèÅÖ¡áµè¡çà¨çº

                ·Ò§á¡é䢠 â´Â¡ÒÃãªéá¼è¹¡ÃдÒÉá¢ç§¾ÑºÃͧËÑÇáÁç¡äÇé  ·Õè·Ò§ÃÒª¡ÒùÔÂÁãªé·Ó¡Ñ¹  ËÃ×ÍÍÒ¨ãªéÊÁعà«ç¹·ÕèṺàÍ¡ÊÒÃÁÒãËé   ´Ùà»ç¹ÃÐàºÕºàÃÕºÃéÍ´ՠ áÅлÅÍ´ÀÑ´մéÇÂ

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹