Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

¡®àËÅç¡à¾×èͤÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

Iron Rules for Safety

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

20  ÁÕ¹Ò¤Á  2549
Font : CordiaUPC  
  

                                                                                                         

          ¡ÒÃà¡Ô´ÍغѵÔà˵ؠ ÁÑ¡¨Ðà¡Ô´«éÓæ  ¡ç¤ÇÃÃǺÃÇÁÊ×èÍÊÒÃãËé·ÑèÇ  à¾ÃÒÐÁÕËÅÒ¤¹·Ñ駾¹Ñ¡§Ò¹áÅФÙè¸ØáԨ  ¡®àËÅç¡¡ç¤Çû®ÔºÑµÔä´é  áÅоÃéÍÁ·Õè¨Ð»®ÔºÑµÔ  ËÒ¡äÁè¾ÃéÍÁ  ¡çãªéÇÕ¸Õ´Ö§ºÒ§¢éÍ·ÕèäÁè¾ÃéÍÁÍÍ¡¡è͹  à¾×èÍ·Õè¨Ðä´éäÁè¤éÒ§§Ò¹

            ¡®àËÅç¡·Õèàʹ͡ç¨ÐÁÕ·Ñ駢éÍá¹Ð¹Ó  áÅк·Å§â·Éà¾×èÍ¡Òúѧ¤Ñºãªé¡Ñ¹ÍÂèÒ§¨ÃÔ§¨Ñ§  â´ÂãËéÁÕ¡ÒáÅèÒǶ֧¡ÒõÃǨÊͺ¡Òû®ÔºÑµÔ  ËÃ×Í»ÃСÒÈãªé¡®àËÅç¡  ËÒ¡¢éÍã´·ÕèÁջѭËÒËÅѧ»®ÔºÑµÔ  ¡çãËé¾Ô¨Òóҷº·Ç¹á¡é䢡®àËÅç¡ä´é  (PDCA)

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹