Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

µÔ´à¤Ã×èͧËÁÒ¾¹Ñ¡§Ò¹ãËÁè

Identify to New Employee  for Safety

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

20  ÁÕ¹Ò¤Á  2549
Font : CordiaUPC  
  

                ¾¹Ñ¡§Ò¹ãËÁè  ÃÇÁ·Ñ駤Ùè¸ØáԨ  ¡ÅØèÁ·ÕèÁÒãËÁèÍÒÂاҹäÁè¶Ö§  6  à´×͹  ÁÑ¡à¡Ô´ÍغѵÔà˵Øä´é§èÒÂáÅкèÍÂæ

                ¡ÒÃÁÕâ¤Ã§¡ÒäԴà¤Ã×èͧËÁÒ¾¹Ñ¡§Ò¹ãËÁè ¡ÒÃãÊèàÊ×éÍÊÕàËÅ×ͧ  ¨Ð·ÓãËéÃØè¹¾Õè  áÅÐËÑÇ˹éÒàËç¹ä´éªÑ´à¨¹  áÅФÍ´ÙáÅ  ·Ñé§ÍºÃÁÊ͹§Ò¹áÅÐÍ×è¹æ  ãËéÊÒÁÒö·Ó§Ò¹ä´é»ÅÍ´ÀÑ¢Öé¹

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹