Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

ÍÒÊÒËÑÇ˹éÒ§Ò¹ËÁÇ¡à¢ÕÂǵÃǨ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ˹éÒ§Ò¹

Green Hat for safety Inspector

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

20  ÁÕ¹Ò¤Á  2549
Font : CordiaUPC  
  

                                                                                                    

                ËÒ¡µéͧ¡ÒáӨѴÊÀҾ˹éÒ§Ò¹·ÕèäÁè»ÅÍ´ÀÑÂãËéËÁ´ä»â´ÂàÃçÇ  ÍÒ¨ãªé¡ÅÂØ·¸ì  ¨».  ËÑÇ˹éÒ§Ò¹ãÊèËÁÇ¡à¢ÕÂÇ  ÍÍ¡µÃǨ  ¾ºÊÔ觷ÕèäÁè»ÅÍ´ÀÑÂáÅСÒáÃзӷÕèäÁè»ÅÍ´ÀÑ  ãËéÍÍ¡  CARS  µÒÁÃкº  ISO  180001  â´Âà¹é¹ãËé  ¨». ËÑÇ˹éÒ§Ò¹  µÃǨ¾×é¹·Õèµ¹àͧà»ç¹ËÅÑ¡

                ÊÔ觷ÕèµéͧàµÃÕÂÁ  ¤×Í  ËÁÇ¡ÊÕà¢ÕÂÇ  ¾ÃéÍÁµÔ´ÊµÔ¡à¡ÍÃì  “Safety  Inspector”  ·ÕèËÁÇ¡´éǾÃéÍÁ·Ó¾Ô¸Õ  Kick  off  áÅЪÕéᨧ¡ÒõÃǨãËé  ¨». ËÑÇ˹éÒ§Ò¹  ·ÃÒº

ãËé¹ÓÍÒÊÒËÑÇ˹éÒ§Ò¹  à¢éÒä»ÃÇÁ¡Ñºâ¤Ã§¡ÒúÃÔËÒäÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂâ´Âà«ÅÅ줳СÃÃÁ¡ÒáÅÒ§  à¹é¹º·ºÒ·ä»àÂÕèÂÁä»ãËé¡ÓÅѧ㨠 áÅÐʹѺʹعà¾×èÍÈÑ¡ÂÀÒ¾ãËéà«ÅÅìáÅÐ ¨». ËÑÇ˹éÒ§Ò¹ãËéà¢éÁá¢ç§¢Öé¹  ¡ç¨Ð·ÓãËéÃѺÁ×͡Ѻ§Ò¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂä´éÁÒ¡ËÅÒÂæ  àÃ×èͧ

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹