Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

ä¿äËÁé·ÕèµÙé¤Çº¤ØÁä¿¿éÒ¨Ò¡¡ÒÃÍêÒ¤

Fire at Electric Control Box

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

20  ÁÕ¹Ò¤Á  2549
Font : CordiaUPC  
  

                                                                                                           

          µÙé  DB  à¡Ô´ÍêÒ¤  à¡Ô´¤ÇÒÁÃé͹»ÃСÒÂä¿  ·ÓãËéµÙéäËÁé  ·ÕÁ¨Ö§µÑ´ä¿àÁ¹  áÅéǹӶѧ´Ñºà¾ÅÔ§  CO2  ¨Ó¹Ç¹  2  ¶Ñ§  áÅР ÎÒÃè͹  1  ¶Ñ§  ©Õ´´Ñºà¾ÅÔ§ áÅÐÊÒÁÒö¤Çº¤ØÁà¾ÅÔ§äÇéä´é

                á¹Ç·Ò§»éͧ¡Ñ¹ãªé  ËÒ§»ÅÒ  á·¹¡éÒÁ»Ù 㹡ÒõèÍàª×èÍÁÊÒÂä¿¿éÒ  à¾×èÍÅ´¡ÒÃÍêÒ¤  «èÍÁãË­èÁÍàµÍÃì  ¤ÇõÃǨàªç¤ãËéàÃÕºÃéÍÂ

                á¹Ç¤Ô´ã¹¡ÒôÙáÅÃÑ¡ÉÒ  à¾ÃÒÐËÒ§»ÅÒ¡çÁÕãªé¡Ñ¹ËÅÒ¨شã¹âç§Ò¹

                Åͧà»ÃÕºà·Õº¢éÍ´Õ¢éÍàÊÕ  ÃÐËÇèÒ§¡ÒÃãªéËÒ§»ÅÒáÅСéÒÁ»Ù㹡ÒõèÍÊÒÂä¿¿éÒ

                ⪤´Õ·ÕèÁÕ¤¹ä»´Ù·Ñ¹  áÅÐà»ç¹àÇÅÒ¡ÅÒ§Çѹ  ËÒ¡à»ç¹¡ÅÒ§¤×¹  ¨ÐàÊÕÂËÒÂÁÒ¡¡ÇèÒ¹Õé  à¾ÃÒдÙäÁè·Ñ¹       

 

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹