Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

¨Í´Ã¶º¹à¹Ô¹ öäËÅàºÕ´¡ÓᾧºÒ´à¨çºÊÒËÑÊ

Car Park in slope

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

20  ÁÕ¹Ò¤Á  2549
Font : CordiaUPC  
  

             ¨Í´Ã¶º¹à¹Ô¹ÅÒ´ªÑ¹  â´Â´Ö§àºÃ´Á×ÍàÍÒäÇéáµèäÁèä´é´Ñºà¤Ã×èͧ¹µì  à¾×èÍä»à»Ô´»ÃеÙÃÑéǺéÒ¹  áµèàºÃ´Á×Í´Ö§¢Öé¹äÁèÊØ´  ·ÓãËéö¶ÍÂËÅѧŧà¹Ô¹  ¤¹¢ÑºÃ¶¾ÂÒÂÒÁ´Ñ¹·éÒÂö  áµèÊÙéáçäÁèäËÇ  ¨Ö§¶Ù¡´Ñ¹ä»ÍÑ´¡Ñº¡ÓᾧÃÑéǺéÒ¹¢éÒ§à´ÕÂÇ  ä´éÃѺºÒ´à¨çº

                ËÅÑ¡¡ÒÃÁմѧ¹Õé

1.       ¨Í´Ã¶µéͧÁÑè¹ã¨Ã¶äÁèàÅ×è͹äËÅ  äÁè¤Çèʹ  º¹à¹é¹  ËÃ×Í·ÕèÅÒ´ªÑ¹  ¡è͹ŧ¨Ò¡Ã¶

2.       öà¡ÕÂÃìÍѵâ¹ÁѵԠ ãËéàÅ×è͹à¡ÕÂÃìä»·ÕèµÓá˹觠 Park  ÊÓËÃѺöà¡ÕÂÃì¸ÃÃÁ´ÒãËéãªéµÓá˹è§à¡ÕÂÃìÇèÒ§¾ÃéÍÁ´Ö§àºÃ¡Á×ÍãËéÊØ´

3.       à¾×èÍÅ´¡ÒÃäËŢͧö  ¤ÇûÃѺµÑé§ÅéÍ˹éÒãËéàÍÕ§ÁÒ·Ò§´éÒ¹«éÒ  ãËéÁÒ¡·ÕèÊØ´

4.       ãªéäÁéËÁ͹  ËÃ×ÍÇÑÊ´ØÍ×è¹ËÂØ´ÅéÍ  àªè¹  ·è͹äÁé  ¡é͹ËÔ¹  ¶éÒ¨Óà»ç¹

         

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹