Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

¢Ñ¹¹ê͵¨Ò¡´éÒ¹ÅèÒ§  ´éÇ»ÃÐá¨ÅÁ  ÊкѴµÕ˹éÒ

Bolt Tighten Shaking off

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

20  ÁÕ¹Ò¤Á  2549
Font : CordiaUPC  
  

                                                                                                             

          ¾¹Ñ¡§Ò¹µÃǨ¾º¹ê͵ËÅÇÁ·Õè½ÒËÁéͺ´  ¨Ö§ä´éãªé»ÃÐá¨ÅÁà¢éÒ仢ѹ´éÒ¹ÅèÒ§  â´Âãªé¶Ñ§á¡ÅÅ͹Ãͧ¾×é¹ãµéËÁéͺ´ áÅéÇÂ×¹¢Ñ¹ ¢³Ð¢Ñ¹¹ê͵  ä´éà¡Ô´¡ÒÃʺѴ  »ÃÐá¨ÅÁä´éʺѴµÕ˹éÒáÅе¡Å§¨Ò¡¶Ñ§Ãͧ¾×é¹

                ÊÒà˵ؤҴÇèÒ  Â×¹äÁèÁÑ蹤§  äÁèµÃ§ÈÙ¹Âì  ¾×é¹Ãͧ¶Ñ§  200  ÅԵà äÁèÁÑ蹤§

                ¤ÙèÁ×Í»®ÔºÑµÔ§Ò¹  ä´éãËé¢Ñ¹à©¾ÒШҡ´éÒ¹º¹«Öè§ÁÕ¾×é¹ÁÑ蹤§  áÅÐËéÒÁ¢Ñ¹¨Ò¡´éÒ¹ÅèÒ§  áÅеéͧ»®ÔºÑµÔ§Ò¹  2  ¤¹  à»ç¹à¾×è͹¡Ñ¹

                µéͧÁÑè¹ã¨ÇèÒ¤ÙèÁ×Í»®ÔºÑµÔ§Ò¹¹Ñé¹  ¼ÙéÃѺàËÁÒÃѺ·ÃÒºËÃ×Íà»ÅèÒ

                ÍØ»ÊÃäµèÍ¡Ò÷ӧҹ  ÁÕ¤ÇÒÁäÁèÊдǡ  µéͧËÁعËÁéͺ´ãËé½ÒËÁéͺ´ä»ÍÂÙè´éÒ¹º¹¡è͹  ¨Ö§¤èÍ¢Öé¹ä»¢Ñ¹  ¢³Ð¹Ñé¹ÁÕ¤¹¶Í´ÊÇÔªµìÍÍ¡

                ·Ò§á¡é䢵éͧãËé  ·Ñé§Êдǡ  áÅлÅÍ´ÀÑ´éÇÂ

 

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹