¡ÒèѴ¡ÒÃà·¤â¹âÅÂÕ
Technology Management

ÀÙÁԻѭ­ÒÍÀÔÇѲ¹ì  

 

 

 

àÃÕ¹ÃÙéàÃ×èͧ෤â¹âÅÂÕ à¾×è͹Ó仾ԨÒóÒãªé§Ò¹ËÃ×͵èÍÂÍ´¾Ñ²¹Ò  ÃǺÃÇÁº·¤ÇÒÁÁÒ à¾×èÍãËéÊдǡ㹡ÒÃàÃÕ¹ÃÙé

 

  Font : Tahoma

Master  Return to Main Menu

 
BudMan  LifeWays  Topics  Quarry  Industry  Agriculture  Machanic Safety-Environment   Herbs  Technology  Micellaneous   

 

 

¡ÒèѴ¡ÒäÇÒÁÃÙéà·¤â¹âÅÂÕè
Technology Knowledge

à·¤â¹âÅÂÕ¡ÒôѺ¡ÅÔè¹
 Deodorize

ÊÒÃà¡Ô´¡ÅÔè¹

¼ÅÔµÀѳ±ì´Ñº¡ÅÔè¹

´Ñº¡ÅÔè¹ã¹§Ò¹·ÑèÇä»

´Ñº¡ÅÔè¹´éÇÂÊÁعä¾Ã

´Ñº¡ÅÔè¹´éǨØÅÔ¹·ÃÕÂì

´Ñº¡ÅÔ蹨ҡÃèÒ§¡ÒÂ

´Ñº¡ÅÔ蹨ҡ¹éÓ·èÇÁ

´Ñº¡ÅÔè¹´éÇÂÊÒÃ

à·¤â¹âÅÂÕ¤ÇÒÁ§ÒÁ
 Beauty Technology 

à·¤â¹âÅÂÕ§Ò¹ÈÔÅ»ì
 Arts Technology 

à·¤â¹âÅÂÕ¾Åѧ§Ò¹
 Energy Technology 

à·¤â¹âÅÂÕàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§
 Sufficient Economic Technology 

 • ºÅêÍ¡ÍÔ°´Ô¹»ÃÐÊÒ¹

 • ¡ÒÃà¼Ò¶èÒ¹

 • ¹éÓÊéÁ¤ÇѹäÁé

 • ºéÒ¹´Ô¹

 • µÙéàÂ繤¹ÂÒ¡¨¹
  Earthen Jar Refrigerator

 

  à·¤â¹âÅÂդ͹¡ÃÕµ
  Concrete Technology

 •  

 •  

à·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃÊÃéÒ§ºéÒ¹
Home Building Technology

 • à·¤â¹âÅÂÕºéÒ¹ÊÃéÒ§´éÇ¡ÃдÒÉ
  Paper House Technology

 •  

 • à·¤â¹âÅÂդ͹¡ÃÕµâ¤Ã§¢èÒÂÅÇ´àËÅç¡
  Ferro-Cement Technology

 •  

 •  

  à·¤â¹âÅÂÕÂÒ§¾ÒÃÒ
  Para Rubber Technology

 • ¤ÃÕÁÅ´ÊÔǽéÒ˹éÒãÊÊ¡Ñ´¨Ò¡¹éÓÂÒ§¾ÒÃÒ
  Para rubber extract cream for cosmetics

 • ¡ÒÃÊÃéÒ§¤Ø³¤èÒ¼ÅÔµÀѳ±ì¨Ò¡ÂÒ§¾ÒÃÒ
  HVA from Para Rubber

   

 •  

  à·¤â¹âÅÂÕ¡Òûéͧ¡Ñ¹»ÃÐà·È
  Defense Technology

  •  

   

   

  à·¤â¹âÅÂÕÅèͧ˹
    Stealth Technology 

  •  

   

   

   

  à·¤â¹âÅÂÕ㹤ÃÑÇàÃ×͹
  Household Technology

  à·¤â¹âÅÂբͧãªé»ÃШÓÇѹ
  Daily Products Technology

  à·¤â¹âÅÂÕ¡ÒúӺѴ¹éÓÍØ»âÀ¤ºÃÔâÀ¤
  Water Treatment for drink and use

  ¡ÒúӺѴ¹éÓàÊÕÂÃкºªÕÇÀÒ¾
  Waste Water Treatment

   

  ¡ÒúӺѴÊÒþÔÉ
  Toxic Treatment

  à·¤â¹âÅÂÕÇÑÊ´ØÈÒʵÃì
  Materials Science

   

   

   

   

  à·¤â¹âÅÂÕ¡èÍÊÃéÒ§ÍÒ¤ÒÃ
  Building Technology

  à·¤â¹âÅÂÕ¢ÂÐ
   Refuse Technology 

  à·¤â¹âÅÂÕÍÒËÒÃ
   Food Technology 

  à·¤â¹âÅÂÕ¶¹¹
   Road Technology 

  ¶¹¹ÂÒ§ÁеÍÂ

  ¶¹¹¤Í¹¡ÃÕµ

  •  

   

   

   

         

  ¡ÒèѴ¡ÒÃà·¤â¹âÅÂÕ

   

  Tomtop| Online shop| Online Einkaufen