à¡ÕèÂǡѺà¨éҢͧàÇçºä«µì
About Webmaster

ÀÙÁԻѭ­ÒÍÀÔÇѲ¹ì  

 

Font : Tahoma

Master  Return to Main Menu

 

  BudMan  LifeWays  Topics  Quarry  Industry Agriculture  Machanic Safety-Environment  Herbs Technology Micellaneous   

 

 

à¡ÕèÂǡѺ¼Ùéà¢Õ¹ 
Webmaster Story


 

Êآʴª×è¹ÊÁËÇѧ 
Fresh and Fulfilled

 

 

·èͧà·ÕèÂÇ 
Tour Case Study

 

 

 

 

 

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì
à¨éҢͧàÇçºä«µì¹Õé

 

 

Budmgt Culture

 B = àª×èÍÇèÒ·Ó´ÕáÅéÇä´é´Õ (B: belief) 
 u = ·ÓáµèÊÔ觷Õà»ç¹»ÃÐ⪹ì (u: usefulness) 
 d = ¾Ñ²¹ÒªÕÇÔµáÅЧҹãËéà¨ÃÔ­¢Öé¹ (d: develop) 
 m =ãªéÇÔ¸Õ¡ÒÃ㹡ÒÃá¡é»Ñ­ËÒ (m: means) 
 g = ËÁعǧ¨ÃãËéà¡Ô´¡ÒûÃѺ»Ãا (g: generate) 
 t = ãªé¤ÇÒÁ¨Ãԧ㹡ÒèѴ¡ÒûѭËÒ (t: truth) 

 

 

 

 

 

       

à¡ÕèÂǡѺà¨éҢͧàÇçºä«µì